แนะนำภาควิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

Industrial Engineering and Management

Department history

of Industrial Engineering and Management Established in 1999, which the first batch of student in 1999

objective

The objective of creating Department of industrial engineering and manage is to graduate bachelor degree, master degree and doctoral degree who have knowledge and expert for problem solving, researching and developing in industrial engineering, engineering logistic and management and engineering management fields. Moreover, the other objectives are quality research development and academic service for society including industrial business and government.

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Course Highlights

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

Course Highlights

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ
มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

Master Degrees

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Course Highlights

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตโดยมีโครงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีในการเข้าไปเรียนรู้การทำงานจริงในโรงงาน พร้อมทั้งเรียนรู้จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมและทำงานวิจัยที่ผู้ประกอบการ (เจ้าของโรงงาน) ต้องการอย่างแท้จริง
3 มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

Course Highlights

Doctoral Degrees

Course Name : Engineering Management: Ph.D.

Course Highlights

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่น อันเป็นการนำพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่โดยมีโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลและทุนการทำวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ และงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรม
4.มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

Course Name : Engineering Management: Ph.D.

Course Highlights

Information of Department

Office : Department of Industrial Engineering and Management Floor 5t h Building Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University (Sanam Chandra Palace) 6 Ratchamakka Nai Road, Phra Pathom Chedi, Muang, Nakhon Pathom, 73000, Thailand

Tel :034 109686 ต่อ 209500

Tel : 034-254235

Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn/

Facebook : https://www.facebook.com/ieml.eng.su

Asst. Prof. Chanpen Anuratananon

Asst. Prof. Patipat Hongsuwan

Asst. Prof. Montree Pipatpaiboon

Asst. Prof. Wanchai Leelakaweewong

Asst. Prof. Sukum Kositchaimongkon

Asst. Prof. Suwat Nanetoe

Asst. Prof. Dr. Kanate Pansawat

Assoc. Prof. Dr. Choosak Pornsing

Asst. Prof. Dr. Sriruk Srithongchai

Asst. Prof. Dr. Sujin Wootthichaiwat

Assoc. Prof. Dr. Prachuab Klomjit

Kawinthorn Saichareon

Kedsarin Phoonsup

Thanathon Karot

Thummawit Prasert

Banyat Panprasitvech

Asst. Prof. Dr. Woraruthai Choothian

Dr. Sittichai Saelem

Asst. Prof. Dr.Penpisuth Thongyoug

Dr. Noppakun Sangkhiew

Dr. Peerapong Pakawanich